Privacy & cookies

Het Educatie Centrum, gevestigd aan Hoofdstraat 31 7811 EB Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.educatie-centrum.nl Hoofdstraat 31
7811 EB Emmen
+31651342749

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van onze leerlingen verwerken wij de volgende persoonsgegevens: • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats);

 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Schoolgegevens van de leerling:
      - naam school;
      - schooljaar;
      - onderwijsniveau;
      - keuzerichting / profiel (indien van toepassing);
      - mentor op school (naam en contactgegevens).
 • Betalingsgegevens: naam rekeninghouder + IBAN;
 • Waar nodig verwerken wij bijzondere persoonsgegevens waarmee wij rekening moeten houden bij het aanbieden van onze diensten. Hierbij kun je denken aan medische gegevens bij doelgroepen met leerafwijkingen of – achterstanden, zoals ADHD/ADD, autismespectrumstoornissen, dyslexie, faalangst en/of andere aandachtsgebieden.

Van onze medewerkers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats); • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Opleidingsgegevens van de medewerker:
 • Huidige opleiding en onderwijsinstelling; • Hoogst genoten, afgeronde opleiding;
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld een kopie identificatiebewijs en een verklaring omtrent gedrag (VOG);
 • Betalingsgegevens: naam rekeninghouder + IBAN;
 • Waar nodig verwerken wij bijzondere persoonsgegevens waarmee wij rekening moeten houden bij het in dienst nemen van onze medewerkers, zoals medische gegevens.

Overige

Tot slot verwerken wij persoonsgegevens die wij ontvangen via onze website, via ontvangen emailberichten en via telefoongesprekken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Het contacteren van klanten, medewerkers en personen die interesse hebben laten blijken in de dienstverlening van Het Educatie Centrum dan wel een contactverzoek hebben ingediend middels de website, een e-mailbericht of een telefoongesprek.
 • Het afsluiten van een overeenkomst ten aanzien van onze dienstverlening.
 • Het zorgvuldig uitoefenen van onze dienstverlening.
 • Het beheren van de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie volgens de daarvoor geldende (wettelijke) verplichtingen;
 • Het behandelen van eventuele geschillen.
 • Het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat, zullen wij ons houden aan de daarvoor geldende bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen je persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit als noodzakelijk wordt geacht voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke

verplichting. Dit doen we alleen met je nadrukkelijke, vooraf verleende, toestemming. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Je kunt de toestemming voor het delen van uw persoonsgegevens altijd intrekken. Vanaf het moment van intrekking zullen we je gegevens dan niet meer delen met de bewuste derde.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@educatie-centrum.nl. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Educatie Centrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@educatie-centrum.nl

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar je computer
worden gestuurd. Het Educatie Centrum maakt op de website www.educatie-centrum.nl gebruik van functionele en analytische cookies. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren en om meer inzicht te krijgen in het gebruik van onze website.
Cookies kun je alleen zelf verwijderen omdat deze op jouw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser vind je onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers.

Heb je nog vragen?

Indien je vragen of opmerkingen hevt omtrent deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via info@educatie-centrum.nl

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Het Educatie Centrum te allen tijde worden gewijzigd, zonder Voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website Zijn gepubliceerd. Wij raden je aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.