Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. Het Educatie Centrum BV is gevestigd aan de Hoofdstraat 31 te Emmen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76495159, hierna te noemen Opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Het Educatie Centrum BV een overeenkomst sluit, in de regel: ouders/verzorgers van de Leerling of de Leerling zelf.

3. Leerling: Ieder natuurlijk persoon welke voor de diensten van Het Educatie Centrum BV wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat Leerling en Opdrachtgever ook dezelfde kunnen zijn).

4. Overeenkomst: Iedere overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen Het Educatie Centrum BV en Opdrachtgever tot stand komt.

5. Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst afgesproken tarieven voor de diverse door Het Educatie Centrum BV aangeboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd.

6. Vakantieperioden: de vakantieperioden welke landelijk worden geadviseerd voor de regio.
 

Artikel 2. Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. Persoonsgegevens worden door Het Educatie Centrum BV zorgvuldig bewaard en zijn toegankelijk voor medewerkers van Het Educatie Centrum BV. Tenzij Opdrachtgever hier bezwaar tegen maakt, zijn de onderwijsgegevens ook inzichtelijk voor de mentor of vakdocent op de school van de Leerling.

3. Opdrachtgever en Leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.

4. Door Leerling in vertrouwen aan Het Educatie Centrum BV of een van haar medewerkers ter
beschikking gestelde informatie is, indien de Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of Opdrachtgever, tenzij Het Educatie Centrum BV dit tegen het belang van de Leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de Leerling, klasgenoten of andere betrokkenen, op het spel staat. Dit ter beoordeling van Het Educatie Centrum BV.

5. Alle door Het Educatie Centrum BV geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van Het Educatie Centrum BV. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van Het Educatie Centrum BV vermeld wordt, Het Educatie Centrum BV uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.

6. De vestigingen in Emmen en in Coevorden, zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 19.30 uur. In bepaalde situaties kan, in onderling overleg, hiervan afgeweken worden.

7. Afmelding voor de begeleiding dient minimaal 24 uur van te voren gebeuren, anders zijn we genoodzaakt de kosten voor de begeleiding in rekening te brengen.

8. De Leerling houdt zich aan de gedragscode (zie artikel 6) van Het Educatie Centrum BV.
 

Artikel 3. Tarieven en betaling

1. Opdrachtgever is aan Het Educatie Centrum BV het tarief voor de door de Leerling gevolgde dienst verschuldigd.

2. Het Educatie Centrum BV is gerechtigd vanaf drie maanden na de start van de overeenkomst de tarieven te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan minimaal één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen.

3. Het opmaken van de factuur geschiedt elke 1e dinsdag van de maand. Aansluitend daarop ontvangt Opdrachtgever de factuur. Betaling geschiedt door overmaking van het op de factuur vermelde bedrag of per automatische incasso. Bij automatische incasso wordt het op de factuur vermelde bedrag een week later geïncasseerd door Het Educatie Centrum BV.

4. Betaling door overmaking dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

5. Indien de, overeengekomen, incasso (om welke reden dan ook) twee keer niet uitvoerbaar is, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In geval van verzuim zijn alle vorderingen, inclusief de wettelijke rente, uit welke hoofde dan ook van Het Educatie Centrum BV op Opdrachtgever direct opeisbaar.

6. Bij elke overschrijding van de betalingstermijn zal Het Educatie Centrum BV een betalingsherinnering verzenden. Indien de derde betalingsherinnering niet wordt voldaan, gaat Het Educatie Centrum BV over tot (gerechtelijke) invordering. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

7. Eventuele (factuur)klachten kunnen ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan, bij de vestigingsmanager via
lieza@educatie-centrum.nl

8. Indien er een vast maandtarief is overeengekomen, is dit elke maand gelijk (m.u.v. juli en augustus). De niet genoten begeleidingstijd tijdens een vakantie kan echter in de 2 maanden na de betreffende vakantie ingehaald worden.
 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

1. Tijdens het kennismakings- en/of intakegesprek ontvangt de Opdrachtgever de geldende tarieven en wordt de Opdrachtgever gewezen op de algemene voorwaarden. De gegevens van de Opdrachtgever worden opgenomen in een intakeverslag.

2. Bij aanmelding geeft de Opdrachtgever aan of er sprake mag zijn van automatische incasso of dat er een factuur ter betaling wordt toegezonden. Indien er gekozen wordt voor een automatische incasso, zullen de documenten ter ondertekening worden toegezonden door Opdrachtnemer.

3. De Overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of per mail tot stand en wordt bevestigd door de betaling door Opdrachtgever van de eerste factuur.

4. Opdrachtgever verplicht zich tot het leveren van juiste adres- en bankgegevens t.b.v. facturatie en contact.

5. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart Opdrachtgever zich akkoord met de algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer.
 

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.

3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Opdrachtgever en Leerling verplichten zich tot het verstrekken van de juiste gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft voor het kunnen verlenen van de overeengekomen dienst(en).

5. Gedurende de vakantieperioden worden geen diensten geleverd, tenzij anders overeengekomen.
 

Artikel 6. Gedragscode

1. Het is Leerling verboden op de locatie:
a) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben
b) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn
c) zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere Leerlingen dan wel begeleiders.

Bij overtreding van (één van) deze verboden is Opdrachtnemer bevoegd Leerling te schorsen en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.

2. Opdrachtnemer verplicht zich om bij schorsing het specifiek benoemd gedrag waarvoor Leerling geschorst is schriftelijk naar Opdrachtgever te communiceren.

3. Bij schorsing van een Leerling wordt Leerling door Opdrachtnemer per direct verwijderd van de locatie van de Opdrachtnemer.

4. Bij schorsing van een Leerling kan Opdrachtnemer elke dienst geleverd aan Leerling opschorten voor een periode van maximaal 7 dagen, zonder dat zulks kan leiden tot aanpassing van de overige bepalingen uit de Overeenkomst.
 

Artikel 7. Persoonsgegevens en geheimhouding

1. Persoonsgegevens worden door Opdrachtnemer zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de noodzakelijke medewerkers van Opdrachtnemer.

2. Tenzij Opdrachtgever en/of de Leerling hier tegen bezwaar maakt is het Opdrachtnemer toegestaan de onderwijsgegevens van Leerling van zijn/haar onderwijsinstelling in te zien. Leerling verstrekt Opdrachtnemer hiertoe de benodigde gegevens.

3. Opdrachtgever en de Leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.

4. Door de Leerling in vertrouwen aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie is, indien de Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of de Opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer dit in het belang van de Leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de Leerling, klasgenoten of andere betrokkenen op het spel staat. Dit staat ter beoordeling van Opdrachtnemer.
 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens het bezoek aan de locatie van de Opdrachtnemer. Leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de locatie.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van door Opdrachtgever en/of Leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.

4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval

6. Voor de begeleiding en de Leerling-administratie is Het Educatie Centrum BV volledig afhankelijk van de medewerking van de Leerling. Als de Leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Het Educatie Centrum BV hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

7. Het Educatie Centrum BV biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Het Educatie Centrum BV verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen het afgenomen dienstenpakket.
 

Artikel 9. Klachten

1. Klachten over de verleende diensten dienen door Opdrachtgever zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail o.v.v. klacht, te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De klacht dient een duidelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten.

2. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

3. Opdrachtgever heeft geen recht om haar (betalings)verplichtingen op te schorten.
 

Artikel 10. (Tussentijdse) opzegging

Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De opzegtermijn is niet van toepassing bij wijziging van het aantal dagen huiswerkbegeleiding, dit is mogelijk met ingang van de eerstvolgende maandag.


Artikel 11. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

2. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

3. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
 

Artikel 12. Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

3. In geval van overmacht zal Opdrachtnemer zich inspannen om een passend alternatief te bieden.

4. Opdrachtnemer kan, gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


Artikel 13. Toepasselijk recht

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

©2020 Het Educatie Centrum